Henryka Gałda prowadzi zajęcia z witrażu

Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (Wydział Ceramiki i Szkła) jest zarówno artystą – witrażownikiem, jak i od wielu lat wprowadza w arkana tej sztuki kolejne pokolenia jej miłośników. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Tęczowisko (związanym z domem artystów plastyków, Maciejki i Jurka Bokrzyckich w podwrocławskich Wierzbicach), które działa na rzecz twórczego rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Cyklicznie prowadzi weekendowe warsztaty witrażu w CK Agora we Wrocławiu a na stałe Pracownię Witrażu w ODT Światowid. W witrażu najbardziej lubi wykonywać formy przestrzenne oraz przedmioty dekoracyjno-użytkowe.