Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” – samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr 3/92 - z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadająca numer statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 896-11-62-305, jako administrator Pana/Pani danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka (dalej: „Administrator” lub „Ośrodek”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych: Podstawa prawna przetwarzania: Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO tj. na podstawie dobrowolnej zgody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne do umożliwienia Pani/Panu lub Pani/Pana dziecku udziału w Festiwalu. W zakresie przekazania Administratorowi danych do celów związanych z przesyłaniem informacji dotyczących oferty kulturalnej Ośrodka oraz marketingiem usług Ośrodka oraz partnerów Ośrodka, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Cele przetwarzania: Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika jest realizacja Festiwalu. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przesyłaniem informacji dotyczących oferty kulturalnej Ośrodka, celem przetwarzania danych jest przesyłanie Pani/Panu informacji o bieżącej działalności Ośrodka drogą elektroniczną. W zakresie w jakim wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji Ośrodka, celem przetwarzania danych jest promocja usług Ośrodka oraz partnerów Ośrodka, w szczególności promocja zajęć, warsztatów i wydarzeń organizowanych przez Ośrodek. Prawa osoby, której dane dotyczą: 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawo sprzeciwu: Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Ośrodek danych osobowych, gdy przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cofnięcie zgody: Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji Warsztatów spowoduje niemożliwość w nich uczestniczenia.  Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty zewnętrzne świadczące dla Ośrodka usługi w zakresie obsługi wysyłki newslettera. Inspektor Ochrony Danych (IOD): W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@swiatowid.net.pl. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.