DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Dostępność serwisu

Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.swiatowid.net.pl – strony internetowej Ośródka Działań Twórczych „Światowid”..

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-05-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- mapa dojazdu nie jest dostępna

Powody:

Trwają pracę nad sukcesywnym dodawaniem napisów do filmów lub opisów pod filmami.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy, którzy korzystają wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Teksty zamieszczone na stronie internetowej są zrozumiałe oraz sformatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Sipko  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 71 348 30 10 wew. 46

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

2. Dostępność architektoniczna

siedziba główna przy ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Do głównej siedziby ODT Światowid można wejść od ul. Sempołowskiej 54A. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób na poruszających się wózkach. Wewnątrz budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się na każde piętro ODT Światowid.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

KORYTARZE:

Ogólnodostępne korytarze, które znajdują się w ODT Światowid, posiadają odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Dostosowane wymiary gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom poruszającym się na wózkach. Korytarze nie posiadają progów, a wejścia do nich posiadają minimalną szerokość 90 cm. W części korytarzy znajdują się miejsca odpoczynku z siedziskami.

SCHODY:

Schody zewnętrzne – trzy schodki prowadzące do wejścia ODT Światowid nie posiadają wysuniętych nosków stopni, nie posiadają też poręczy.  Poręcz znajduje się przy podjeździe dla osób poruszających się na wózkach.

Schody wewnętrzne – schody wewnątrz budynku są wyposażone w balustrady oraz poręcze przynajmniej z 1 strony. W wielu przypadkach zawierają także spoczniki, gdzie następuje zmiana kierunku biegu schodów. W budynku znajdują poręcze okrągłe.

WINDY

ODT Światowid znajduje 1 platforma dla osób niepełnosprawnych i jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu znajduje się dzwonek, którym można wezwać osobę do pomocy przy korzystaniu z windy. Elementy sterowne windy, są umieszczone na takiej wysokości, by umożliwić ich obsługę osobom poruszającym się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W sekretariacie Ośrodka dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy ODT Światowid znajdują się miejsca postojowe wzdłuż ul. Sempołowskiej i jest to parking miejski. Drugi parking znajduje się na podwórku ODT Światowid. Wjazd jest możliwy po wcześniejszym telefonie do sekretariatu ODT Światowid.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.


3. Dostępność architektoniczna |
Filia przy ul. Szczytnickiej 51 we Wrocławiu (Pracownia Grafiki Warsztatowej)

Opis dostępności wejścia do budynku

Do filii ODT Światowid można wejść od ul. Polaka gdzie prowadzą 4 schody oraz od strony podwórza gdzie prowadzą 3 schody. Niestety nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych – właściciel kamienicy, w której znajduje się filia, nie przewidział żadnych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

KORYTARZE:

Ze względu  na specyfikę pracowni oraz znajdujące się tam urządzenia nie ma wystarczającej przestrzeni by swobodnie poruszać się na wózku.

SCHODY:

Schody zewnętrzne – 4 schodki prowadzące do wejścia głównego od ul. Polaka nie posiadają wysuniętych nosków stopni. Posiadają poręcz. Do wejścia od strony podwórza prowadzą 3 schodki z poręczą i także nie posiadają wysuniętych nosków stopni.

Schody wewnętrzne – brak

WINDY

Brak.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma tego typu instalacji przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy filii ODT Światowid znajdują się miejsca postojowe wzdłuż ul. Polaka i jest to parking miejski.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.