Kodeks etyczny ODT Światowid przedstawia katalog zasad i wartości, którymi kierują się pracownicy ODT Światowid

Regulamin organizacyjny Ośrodka Działań Twórczych Światowid określa jego organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania.

 

 

 

 Obowiązujący Statut  

Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A zarządza mieniem, które jest własnością Gminy Wrocław.

Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” we Wrocławiu jest Miejską Instytucją Kultury, jednostką organizacyjną Gminy Wrocław posiadającą osobowość prawną, zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 3/ 92, prowadzonym przez Zarząd Miasta i mającą siedzibę we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A.

Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” działa na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 27 grudnia 1990 roku), aktu o utworzeniu (uchwała nr XVI/ 85/ 90 Rady Miejskiej Wrocławia) oraz postanowień statutu.

Osoby sprawujące funkcję w ODT Światowid